top of page

​TVBQGVN

​"Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam là một Quân Trường lớn nhất và nổi tiếng ở Đông Nam Á . Nơi đây đào tạo những Sĩ Quan Hiện Dịch ưu tú có kiến thức sâu rộng cả hai lãnh vực quân sự văn hóa. Họ chẳng những đã trở thành những sĩ quan lỗi lạc, là thành phần nòng cốt trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà còn là cấp lãnh đạo Quốc Gia

bottom of page